Lương Thanh, Thạch, và Tùng Nguyễn Thanh. 2019. “07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 26 (Tháng Sáu):52-56. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170.