Nguyen Xuan, Trinh, Tung Nguyen Thanh, Thuy Lai Thi, Van Do Hong, và Chi Pam Khanh. 2019. “02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 25 (Tháng Sáu):12-20. http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154.