ĐINH XUÂN, V.; CAO MINH, T. 3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 19, p. 20–26, 2018. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/69. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.