TRẦN XUÂN, B.; LƯU THÙY, D.; TRỊNH LÊ, H. 01. ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT/LỚP PHỦ KHU VỰC TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 1989 - 2021 TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH LANDSAT ĐA THỜI GIAN TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY GOOGLE EARTH ENGINE. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 48, p. 3–12, 2023. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/522. Acesso em: 18 tháng 5. 2024.