ĐỖ THỊ, N.; NGUYỄN THỊ THẢO, V.; NGUYỄN THỊ DIỄM, M.; ĐẶNG ĐỖ LÂM, P.; BÙI THỊ THÚY, Đào; PHẠM VĂN, M. 06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 47, p. 63–75, 2023. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/510. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.