GIANG THỊ PHƯƠNG, T.; PHẠM THỊ THU, H.; PHẠM VIỆT, H.; NGUYỄN AN, B. 6. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG PHÂN LOẠI LỚP PHỦ DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HỌC MÁY VÀ DỮ LIỆU VIỄN THÁM THÔNG QUA GOOGLE EARTH ENGINE: ÁP DỤNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 46, p. 55–65, 2023. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/493. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.