HOÀNG THỊ NGUYỆT, M.; NGUYỄN THỊ THÙY, L. 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 17, p. 3–10, 2017. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/39. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.