PHẠM VĂN, T. 04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 38, p. 30–38, 2021. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/360. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.