BUI THI THUY, D.; PHAM THI THUONG, H.; QUACH THI, C. 10. APPLICATION OF GIS FOR ASSESSING ADAPTATION OF ECOLOGICAL SCENERY TO SERVE PRIORITY SPATIAL ORIENTATION FOR CASSAVA DEVELOPMENT AT KON TUM PROVINCE . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 33, p. 77–82, 2020. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/282. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.