NGUYỄN ĐÌNH, T.; NGUYỄN ĐỨC, L.; NGUYỄN NGỌC, H. 07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lí nước và nước thải. NXB Thống kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 27, p. 63–75, 2019. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/183. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.