LƯƠNG THANH, T.; NGUYỄN THANH, T. 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 26, p. 52–56, 2019. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.