NGUYEN XUAN, T.; NGUYEN THANH, T.; LAI THI, T.; DO HONG, V.; PAM KHANH, C. 02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 25, p. 12–20, 2019. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.