PHAM THI, H.; TRINH HOAI, T. 7. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 21, p. 57–65, 2019. Disponível em: http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/102. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.