Phạm Thị, H., & Trịnh Hoài, T. (2018). 9. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH BỘ THAM SỐ MỚI ĐỂ TÍNH CHUYỂN TỌA ĐỘ GIỮA HỆ QUY CHIẾU VN 2000 VÀ WGS 84. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (19), 71–77. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/76