Bui Thị Thuy, D., & Ninh Thi Kim, A. (2023). 02. THE RELATIONSHIP BETWEEN LST, NDVI AND NDBI INDICATORS, AN INVESTIGATION USING LANDSAT IMAGES IN HOA BINH, VIETNAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (49), 13–23. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/539