Đỗ Thị, N., Nguyễn Thị Thảo, V., Nguyễn Thị Diễm, M., Đặng Đỗ Lâm, P., Bùi Thị Thúy, Đào, & Phạm Văn, M. (2023). 06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (47), 63–75. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/510