Trịnh Thị Hoài, T., Nguyễn Văn, Q., Nguyễn Thanh, T., & Ngô Thị Phương, T. (2023). 9. NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO TẦNG ĐỐI LƯU TẠI KHU VỰC VU GIA - THU BỒN XÁC ĐỊNH BẰNG SỐ LIỆU GNSS-RO. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (46), 86–93. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/496