Nguyễn Quỳnh, H., Nguyễn Thị Hồng, H., Nguyễn Khắc, T., & Nguyễn Như, Y. (2022). 10. HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT HỘ GIA ĐÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (44), 98–107. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/465