Bùi Thị Hồng, T., Bùi Long, N., & Nguyễn Thị, H. (2022). 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (42), 34–43. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/428