Nguyễn Như, H., Mai Đình, S., & Đỗ Văn, D. (2022). 03. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH SPOT-6 VÀ BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TRONG XÁC ĐỊNH CÁC ĐIỂM SẠT LỞ DỌC TUYẾN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI KHU VỰC TỈNH SƠN LA. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (40), 19–27. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/392