Hoàng Thị Nguyệt, M., & Nguyễn Thị Thùy, L. (2017). 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (17), 3–10. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/39