Nguyễn Ngọc, H., Trần Thị, H., & Nguyễn Xuân, L. (2021). 13. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (38), 124–131. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/369