Nguyen Xuan, T., Nguyen Thanh, T., Lai Thi, T., Do Hong, V., & Pam Khanh, C. (2019). 02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (25), 12–20. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/154