Pham Thi, H., & Trinh Hoai, T. (2019). 7. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (21), 57–65. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/102