(1)
Đinh Xuân, V.; Cao Minh, T. 3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN. TCKHTNMT 2018, 20-26.