(1)
Đỗ Thị, N.; Nguyễn Thị Thảo, V.; Nguyễn Thị Diễm, M.; Đặng Đỗ Lâm, P.; Bùi Thị Thúy, Đào; Phạm Văn, M. 06. TIẾP CẬN ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH MÔI TRƯỜNG SỐNG GẮN VỚI THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT: NGHIÊN CỨU ĐIỂM TẠI CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU UNESCO ĐẮK NÔNG, VIỆT NAM. TCKHTNMT 2023, 63-75.