(1)
Giang Thị Phương, T.; Phạm Thị Thu, H.; Phạm Việt, H.; Nguyễn An, B. 6. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC TRONG PHÂN LOẠI LỚP PHỦ DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HỌC MÁY VÀ DỮ LIỆU VIỄN THÁM THÔNG QUA GOOGLE EARTH ENGINE: ÁP DỤNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK. TCKHTNMT 2023, 55-65.