(1)
Bùi Thị Hồng, T.; Bùi Long, N.; Nguyễn Thị, H. 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. TCKHTNMT 2022, 34-43.