(1)
Hoàng Thị Nguyệt, M.; Nguyễn Thị Thùy, L. 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. TCKHTNMT 2017, 3-10.