(1)
Nguyễn Ngọc, H.; Trần Xuân, B.; Trần Xuân, M. 11. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP ĐẤT ĐAI CHO CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH. TCKHTNMT 2021, 99-109.