(1)
Bùi Thị Hồng, T.; Trịnh Hoài, T. 07. PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG CHIẾT TÁCH LỚP PHỦ BỀ MẶT TẠI KHU VỰC CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU NON NƯỚC CAO BẰNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY. TCKHTNMT 2020, 65-75.