(1)
Nguyễn Đình, T.; Nguyễn Đức, L.; Nguyễn Ngọc, H. 07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các Quá trình, thiết bị Trong công nghệ hóa chất Và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học Và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ Và Trao đổi Ion Trong Kĩ thuật xử Lí nước Và nước thải. NXB Thống Kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (. TCKHTNMT 2019, 63-75.