[1]
Lê Thị, N., Phạm Thị Thương, H. và Dương Thị, O. 2018. 10. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN BJERHAMMAR ĐỂ BÌNH SAI MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 19 (tháng 4 2018), 78–81.