[1]
Bùi Thị Hồng, T., Bùi Long, N. và Nguyễn Thị, H. 2022. 04. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA MÂU THUẪN DỮ LIỆU ĐỊA HÌNH - THỦY VĂN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 42 (tháng 9 2022), 34–43.