[1]
Hoàng Thị Nguyệt, M. và Nguyễn Thị Thùy, L. 2017. 1. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT MÙA LŨ TẠI CÁC VÙNG TIÊU TRÊN LƯU VỰC SÔNG PHAN - CÀ LỒ. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 17 (tháng 9 2017), 3–10.