[1]
Phạm Văn, T. 2021. 04. THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BỀ MẶT KHÔNG THẤM SỬ DỤNG DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2 Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 38 (tháng 12 2021), 30–38.