[1]
Nguyễn, M. 2021. 16. CÔNG NHẬN THÊM 3 NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 36 (tháng 7 2021), 159–160.