[1]
Nguyễn Đình, T., Nguyễn Đức, L. và Nguyễn Ngọc, H. 2019. 07. [1]. Nguyễn Bin (2008). Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 4, NXB Khoa học và Kỹ thuật. [2]. Lê Văn Cát (2002). Hấp phụ và trao đổi ion trong kĩ thuật xử lí nước và nước thải. NXB Thống kê, Hà Nội. [3]. Nguyễn Đức Huệ (. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 27 (tháng 10 2019), 63–75.