[1]
Lương Thanh, T. và Nguyễn Thanh, T. 2019. 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 26 (tháng 6 2019), 52–56.