[1]
Nguyen Xuan, T., Nguyen Thanh, T., Lai Thi, T., Do Hong, V. và Pam Khanh, C. 2019. 02. COMMUNITY - BASED HAZARD IDENTIFICATION ON AQUACULTURE OF THE NORTHERN COASTAL AREA, VIETNAM . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 25 (tháng 6 2019), 12–20.