[1]
Pham Thi, H. và Trinh Hoai, T. 2019. 7. THE GRAVITY ANOMALIES DERIVED FROM GEOID HEIGHT DATA IN VIETNAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường. 21 (tháng 6 2019), 57–65.