2. ASSESSMENT OF STATE MANAGEMENT AND USE OF PADDY RICE LAND AT YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE

Hanh Nguyen Thi Hong, Tam Do Thi, Thao Hoang Thi Phuong, Hoang Pham Van

Giới thiệu

The research focuses on the management and use of paddy rice land at Yen Dinh district, Thanh Hoa province. The research results show that in 2016, Yen Dinh district had 10,152.61 ha of paddy rice land; among those, 9,973.92 hectares is regular arable land. The entire area of ​​land for rice cultivation has been allocated to different stakeholders for rice cultivation; 86.53% of total land was allocated to households and individuals while 13.47% of total land is allocated to domestic organizations. Up to now, the district has completed issuing 81.2% of new land use right certificates. The cadastral record of paddy rice land has been updated regularly according to the regulations of the Ministry of Natural Resources and Environment. In recent years, paddy rice land changes tend to decrease, completely in the control of the local. In order to improve the management and utilization of paddy rice land, we propose 2 groups of solutions: policy measures (economic, land management and protection, training and development of rural careers, propaganda, raising public awareness) Technical solution.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Department of Natural Resources and Environment, Yen Dinh district (2015, 2016) Land statistics of Yen Dinh district in 2015, 2016.
[2]. Department of Natural Resources and Environment in Yen Dinh District (2016). Report on the results of land registration and issuance of certificate by 31/12/2015.
[3]. General Department of Land Administration (2013). Trial to determine the boundary and publicize wet paddy rice land area to be strictly protected.
[3]. Yen Dinh District People's Committee (2011). Land use planning to 2020 and first phase land use plan (2011 - 2015) in Yen Dinh district.
[4]. People's Committee of Yen Dinh district (2016). Report on socio-economic development in 2016 and directions and tasks in 2017 in Yen Dinh district.

Các tác giả

Hanh Nguyen Thi Hong
nthhanh.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tam Do Thi
Thao Hoang Thi Phuong
Hoang Pham Van
Nguyen Thi Hong, H., Do Thi, T., Hoang Thi Phuong, T., & Pham Van, H. (2019). 2. ASSESSMENT OF STATE MANAGEMENT AND USE OF PADDY RICE LAND AT YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (21), 13–22. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/97
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 42
Download :15