11. THỰC TRẠNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hiển Trương Quang, Hiền Bùi Thị Diệu, Nghị Đỗ Tấn, Dũng Diệp Tiến

Giới thiệu

Định giá đất là một việc làm cần thiết, giúp các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có căn cứ để thực hiện các công tác tính thuế đất, bồi thường và các công tác khác có liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân. Hiện nay, trên thực tế có sự chênh lệch khá lớn giữa mức giá đất do Nhà nước quy định với giá thị trường, điều nay đã gây ra những khó khăn trong công tác quản lý đất đai. Bài báo này nghiên cứu giá đất ở tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định dựa trên kết quả điều tra người dân và phân tích các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu, nhằm xác định giá đất ở trên thị trường cho từng tuyến đường, sau đó so sánh giá đất do Nhà nước quy định với giá thị trường và xây dựng sơ đồ phân vùng giá trị đất cho khu vực trung tâm thị trấn Bồng Sơn. Đây sẽ là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai của địa phương.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ngô Đức Cát (2000). Kinh tế tài nguyên đất. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[2]. Hồ Thị Lam Trà (2008). Định giá đất. Nhà xuất bản nông nghiệp
[3]. Đoàn Văn Trường (2000). Các phương pháp thẩm định giá trị Bất động sản. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[4]. Rost R. O. and H. G. Collins (1993). Land Valuation and Compensation in Australia Australian Institute of Valuers and Land Economists.
[5]. Bộ Tài chính (2004). Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
[6]. Chính phủ (2004). Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
[7]. Chính phủ (2014). Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
[8]. Quốc hội (2013). Luật Đất đai.
[9]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2016). Quyết định số 1423/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 04 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Nhơn.
[10]. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2014). Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định bảng giá các loại đất năm 2015(định kỳ 5 năm) trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các tác giả

Hiển Trương Quang
truongquanghien@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiền Bùi Thị Diệu
Nghị Đỗ Tấn
Dũng Diệp Tiến
Trương Quang, H., Bùi Thị Diệu, H., Đỗ Tấn, N., & Diệp Tiến, D. (2018). 11. THỰC TRẠNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (20), 86–98. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/92
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 83
Download :30