11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG ĐỊA CHÍNH

Viện Trần Văn, Long Hoàng Lê

Giới thiệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một khung pháp lý tương đối hoàn chỉnh phục vụ cho việc xây dựng hệ thống địa chính ở các địa phương cũng như trên toàn quốc. Song do nhiều nguyên nhân mà việc xây dựng hệ thống địa chính ở các địa phương lại chưa đồng bộ, chưa hoàn chỉnh. Bài báo đề xuất phương pháp đánh giá tính hiệu quả của hệ thống địa chính nhằm góp phần vào việc đánh giá chất lượng xây dựng hệ thống địa chính, từ đó biết được thực trạng của hệ thống địa chính ở các địa phương và có thể đưa ra được những giải pháp thích hợp để xây dựng hệ thống địa chính hoàn chỉnh phù hợp với các yêu cầu đã đặt ra.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Kaufman J. Steudler D. Kataster (2014). Wizja przyszfych systemów katastralnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
[2]. Kobylinski A. ISO/IEC 9126 (2007). Analiza modelu jakosci produktów oprogramowych. swo, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
[3]. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về Hồ sơ địa chính.
[4]. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về Bản đồ địa chính.
[5]. Williamson, I.P., Enemark, s., Wallace, J. and Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. Published by ESRI Press Academic, Redlands, California.

Các tác giả

Viện Trần Văn
tvvien@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Long Hoàng Lê
Trần Văn, V., & Hoàng Lê, L. (2018). 11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG ĐỊA CHÍNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (19), 82–86. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/78
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 86
Download :33