10. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN BJERHAMMAR ĐỂ BÌNH SAI MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG

Nhung Lê Thị, Huyền Phạm Thị Thương, Oanh Dương Thị

Giới thiệu

Bình sai lưới tự do đang được ứng dụng ngày càng phổ biến trong việc xử lý các mạng lưới trắc địa nói chung và trong quan trắc chuyển dịch biến dạng nói riêng, tiêu biểu như thuật toán của Mittermayer, Bjerhammar, Markuze, Wolf,... Trong bài báo này, nhóm tác giả ứng dụng thuật toán Bjerhammar để bình sai mạng lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng và khảo sát với phương pháp khác đang được ứng dụng ngoài thực tế sản xuất, từ đó đưa ra những kết luận về khả năng ứng dụng của phương pháp Bjerhammar.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. A. Perelmuter (1979). Adjustment of free networks. University of Tel Aviv, Department of.Geodesy, Tel Aviv, Israel.
[2]. Đinh Xuân Vinh, Phan Văn Hiến, Nguyễn Bá Dũng (2016). Lý thuyết và phương pháp phân tích biến dạng. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, ISBN 978-604-904-875-3.
[3]. E Mittermayer (1972). A generalisation of the least-squares method for the adjustment of free networks. Technical University of Berlin, Germany.
[4]. Gilad Even-Tzur (2011). Deformation Analysis by Means of Extended Free Network Adjustment Constraints. Journal of surveying engineering may 2011, 137:47-52.
[5]. Gilad Even-Tzur; Lior Shahar (2015). Application of extended free net adjustment constraints in two-step analysis of deformation network. Acta Geod Geophys DOI 10.1007/s40328-015-0119-3, Springer.
[6]. Dagogo M.J. FUBARA (1973). Geodetic numerical and statistical analysis of data, Space Program Office, Battelle Columbus Laboratories, Columbus, Ohio 43201. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02522077.
[7]. Haim B. Papo (1986). Extended free net adjustment constraints, US Department of commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Ocean Service.
[8]. Hoàng Ngọc Hà; Trương Quang Hiếu (2003). Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. NXB Giao thông vận tải.
[9]. Hoàng Ngọc Hà (2006). Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS. NXB Khoa học kỹ thuật.
[10]. Huang Shengxiang, Yin Hui, Jiang Zheng (2004). Xử lý số liệu trong quan trắc biến dạng, NXB Đại học Vũ Hán (Bản dịch của PGS. TS Phan Văn Hiến. NXB Khoa học và kỹ thuật, 2010).
[11]. Trần Khánh, Nguyễn Quang Phúc (2010). Quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình. NXB Giao thông vận tải.
[12]. Tao Benzao (2017). Bình sai lưới tự do và phân tích biến dạng. Phan Văn Hiến và Phạm Quốc Khánh dịch. NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Các tác giả

Nhung Lê Thị
lenhung.hunre@gmail.com (Liên hệ chính)
Huyền Phạm Thị Thương
Oanh Dương Thị
Lê Thị, N., Phạm Thị Thương, H., & Dương Thị, O. (2018). 10. KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CỦA THUẬT TOÁN BJERHAMMAR ĐỂ BÌNH SAI MẠNG LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC BIẾN DẠNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (19), 78–81. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/77
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.