4. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN MỘT SỐ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ TRỒNG TRỌT

Trang Bùi Thị Thu, Trịnh Mai Văn, Trinh Lê Thị, Thương Nguyễn Thị Hoài

Giới thiệu

Việc tính toán phát thải khí nhà kính (KNK) từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xác định mức phát thải để đề xuất các biện pháp giảm phát thải KNK. Trên thế giới, có nhiều phương pháp, mô hình tính toán phát thải hay kiểm kê KNK được áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Mỗi phương pháp, mô hình tính toán có những kết quả và sự phù hợp khác nhau đối với những khu vực cụ thể. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu và tham vấn chuyên gia, để từ đó đánh giá một số mô hình tính toán phát thải KNK từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp phổ biến hiện nay. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp cho các nhà nghiên cứu dễ dàng hơn trong lựa chọn mô hình và đề xuất những giải pháp phù hợp giảm nhẹ phát thải KNK của Việt Nam.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. De Vries, W., et al., (2003). Uncertainties in the fate of nitrogen II: A quantitative assessment of the uncertainties in major nitrogen fluxes in the Netherlands. Nutrient Cycling in Agroecosystems.
[2]. Franko, U., B. Oelschlägel, and S. Schenk (1995). Simulation of temperature-, water-and nitrogen dynamics using the model CANDY. Ecological Modelling.
[3]. Giltrap, D.L., C. Li, and S. Saggar (2010). DNDC: A process-based model of greenhouse gas fluxes from agricultural soils. Agriculture, ecosystem& environment.
[4]. Hoàng Ngọc Hân, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Tùng Lâm (2014). Các nguồn phát thải và định hướng giảm phát thải khí nhà kính. Tạp chí Môi trường.
[5]. Li, C., (2000). Modeling trace gas emissions from agricultural ecosystems. Nutrient Cycling in Agroecosystems, p. 259-276.
[6]. Li, C., (2009). User's Guide for the DNDC Model (version 9.3). Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space, University of New Hampshire, Durham, NH.
[7]. Paustian, K., N. Ravindranath, and A. van Amstel (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
[8]. Potter, Christopher S., James T. Randerson, Christopher B. Field, PamelaA. Matson, Peter M. Vitousek, Harold A. Mooney, Steven A. Klooster (1993). Terrestrial ecosystem production: a process model based on global satelliteand surface data. Global Biogeochem.
[9]. Shaffer, M.J., L. Ma, and S. Hansen., (2001). Modeling carbon and nitrogen dynamics for soil management.
[10]. Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2016). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Hà Nội.
[11]. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu (2010). Biến đổi khí hậu và tác động đến Việt Nam. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Hà Nội.
[12]. Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Hải, Trần Văn Ý (2014). Khả năng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification - Decomposition) xác định lượng Cacbon hữu cơ trong đất ở các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, Số 3, 37 - 48.

Các tác giả

Trang Bùi Thị Thu
btttrang@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trịnh Mai Văn
Trinh Lê Thị
Thương Nguyễn Thị Hoài
Bùi Thị Thu, T., Mai Văn, T., Lê Thị, T., & Nguyễn Thị Hoài, T. (2018). 4. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN MỘT SỐ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ TRỒNG TRỌT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (19), 27–37. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/71
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4