3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN

Vinh Đinh Xuân, Thủy Cao Minh

Giới thiệu

Nội dung thảo luận về những phương trình vi phân trong bộ lọc Kalman phù hợp với quá trình định vị GPS động. Quá trình định vị GPS động được mô tả như những chuyển động ngẫu nhiên theo thời gian. Các trị đo GPS được biểu diễn trong một phương trình vi phân kèm theo nhiễu thực. Một mô hình biểu diễn thời gian của chuyển động được xây dựng kèm theo nhiễu trắng. Sự kết hợp các phương trình vi phân của thế giới thực và mô hình được xây dựng dựa trên các phương trình biểu diễn sự phù hợp với chuyển động của anten máy thu GPS động. Khảo sát này có thể góp phần nâng cao độ chính xác thành lập bản đồ tỷ lệ lớn, giảm chi phí nhân lực, tăng tiến độ thi công và bổ sung ứng dụng cho bộ lọc Kalman.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. R.E. Kalman (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems, Journal of Basic Engineering, 82 (series D):34-45. Copyright @ 1960 by ASME.
[2]. Norman Morrison (1969). Intro to Sequential Smoothing and Prediction. McGraw-Hil Book Company, New York.
[3]. Đinh Xuân Vinh, Phan Văn Hiến, Nguyễn Bá Dũng (2016). Lý thuyết và phương pháp phân tích biến dạng. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam. ISBN: 978-604-904-875-3.
[4]. Phan Văn Hiến, Đinh Xuân Vinh (2010). Ứng dụng lọc Kalman trong phân tích biến dạng nhà cao tầng do bức xạ nhiệt mặt trời. Tạp chí Xây dựng, số 5-2010. ISSN 0866-0762.
[5]. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu nâng cao độ chính xác xác định vị trí điểm máy thu trong đo GPS động xử lý sau phục vụ thành lập bản đồ tỷ lệ lớn ở Việt Nam”, mã số 13.01.17.O.03. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Xuân Vinh.

Các tác giả

Vinh Đinh Xuân
dxvinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Thủy Cao Minh
Đinh Xuân, V., & Cao Minh, T. (2018). 3. NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC ĐỊNH VỊ GPS ĐỘNG BẰNG LỌC KALMAN. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (19), 20–26. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/69
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.