11. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ ĐẾN HỒ CHỨA BUÔN KUÔP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK

Tình Trần Văn, Ngọc Nguyễn Thị Bích, Minh Hoàng Thị Nguyệt

Giới thiệu

Lũ trên hệ thống sông Srêpôk có xu hướng tăng cả quy mô và cường độ. Trong khi đó, trên lưu vực đã và đang xây dựng nhiều hồ chứa thủy điện. Đa phần các hồ chứa đều không có nhiệm vụ phòng lũ cho hạ du. Những trận lũ lớn xảy ra trong thời gian gần đây trên lưu vực đã đặt ra rất nhiều vấn đề cần được giải quyết cấp bách, trong đó có việc xây dựng phương án dự báo lũ đến hồ chứa trên lưu vực. Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến hồ chứa Buôn Kuôp trên lưu vực bằng mô hình thủy văn (NAM) kết hợp diễn toán bằng phương pháp Muskingum. Kết quả dự báo thử nghiệm cho thầy, chỉ số đảm bảo phương án đều đạt trên 90%.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Nguyễn Đức Dị, Quy phạm dự báo lũ, Tiêu chuẩn ngành 94-TCN7-1991.
2. Nguyễn Kim Đồng, “Thuỷ điện Srêpôk 4 - Thiết kế kỹ thuật”
3. Lê Văn Nghinh, PGS.TS. Bùi Công Quang, ThS. Hoàng Thanh Tùng, Bài giảng “Mô hình toán Thuỷ văn” - Trường Đại học Thuỷ Lợi, Hà Nội – 2005.
4. Nguyễn Viết Thi, Giáo trình “Dự báo thuỷ văn” – Nhà xuất bản Bản đồ, Hà Nội – 2006.

Các tác giả

Tình Trần Văn
tvtinh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Ngọc Nguyễn Thị Bích
Minh Hoàng Thị Nguyệt
Trần Văn, T., Nguyễn Thị Bích, N., & Hoàng Thị Nguyệt, M. (2017). 11. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO DÒNG CHẢY LŨ ĐẾN HỒ CHỨA BUÔN KUÔP TRÊN LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (18), 92–102. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/65
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

02. NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG NƯỚC DÂNG DO GIÓ MÙA KHU VỰC BIỂN TÂY NAM BỘ

Tuấn Nguyễn Lê, Khang Nguyễn Thị, Thủy Phạm Thị
Abstract View : 6
Download :5

10. TỔNG QUAN QUY TRÌNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT Ở BIỂN VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Dũng Lê Đức, Trưởng Hoàng, Hiền Vũ Thị, Dương Phạm Minh, Quỳnh Bùi Ngọc
Abstract View : 6
Download :2