01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC KHAI THÁC CÁT, SỎI ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ SÔNG CHU (ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM

Kha Vương Trọng, Hùng Trịnh Lê

Giới thiệu

Trong những năm gần đây, tình trạng khai thác cát, sỏi tràn lan và thiếu quy hoạch dẫn đến sự lạt lở nghiêm trọng đường bờ các sông lớn ở Việt Nam. Bài báo này trình bày kết quả đánh giá biến động đường bờ sông Chu, đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) giai đoạn 2015 - 2020 từ dữ liệu viễn thám. 02 cảnh ảnh vệ tinh Sentinel-2A chụp ngày 01/12/2015 và 09/03/2020 được sử dụng để xác định ranh giới nước - đất liền trên cơ sở chỉ số tự động tách nước AWEI, sau đó chồng xếp để phát hiện biến động đường bờ sông. Kết quả nhận được cho thấy, trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, đường bờ sông Chu có sự biến động rất phức tạp, trong đó ghi nhận cả quá trình xói lở và bồi tụ. Tốc độ xói lở lớn nhất lên đến 37 m/năm ở trung tâm khu vực nghiên cứu, nơi tập trung các tàu hút cát, sỏi. Kết quả nhận được trong nghiên cứu có thể cung cấp thông tin giúp các nhà quản lý trong theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở đường bờ sông Chu, làm cơ sở để đánh giá ảnh hưởng của quá trình khai thác khoáng sản đến đường bờ sông

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Acharya T., Subedi A., Lee D. (2018). Evaluation of water indices for surface water extraction in a Landsat 8 scence of Nepan. Sensors, 18(8):2580.
[2]. Alesheikh A., Ghorbanali A., Nouri A. (2007). Coastline change detection using remote sensing. International Journal of Environmental Science and Technology, 4(1), 61 - 66.
[3]. Feyisa G., Meiby H., Fensholt R., Proud S. (2014). Automated water extraction index: A new technique for surface water mapping using Landsat imagery. Remote Sensing of Environment, Vol. 140, 23 - 35
[4]. Gao B.C. (1996). NDWI - A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. Remote Sensing of Environment 58, 257 - 266.
[5]. Huang C., Chen Y., Zhang S., Wu J. (2018). Detecting, Extracting, and Monitoring Surface Water from Space Using Optical Sensors: A Review. Reviews of Geophysics, Vol. 56(2), 333 - 360.
[6]. McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425 - 1432.
[7]. Mustafa M., Hassoon K., Hussain H., Modher H. Abd (2017). Using water indices (NDWI, MNDWI, WRI and AWEI) to detect physical and chemical parameters by apply remote sensing and GIS techniques. International Journal of Research - Granthalayah, Vol. 5(10), 117 - 128.
[8]. Nguyen U.N.T., Pham L.T.H., Dang T.D. (2019). An automatic water detection approach using Landsat 8 OLI and Google Earth Engine cloud computing to map lakes and reservoirs in New Zealand. Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 191(4):235.
[9]. Trinh Le Hung, Le T.G., Kieu V.H., Tran T.M.L., Nguyen T.T.N. (2020). Application of remote sensing technique for shoreline change detection in Ninh Binh and Nam Dinh provinces (Vietnam) during the period 1988 to 2018 based on water indices. Russian Journal of Earth Sciences, Vol. 20(2), 1 - 15.
[10]. Xu H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. International Journal of Remote Sensing, 27(14), 3025 - 3033.

Các tác giả

Kha Vương Trọng
vuongtrongkha@humg.edu.vn (Liên hệ chính)
Hùng Trịnh Lê
Vương Trọng, K., & Trịnh Lê, H. (2020). 01. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG TÁC KHAI THÁC CÁT, SỎI ĐẾN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ SÔNG CHU (ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA) BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (30), 3–9. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/59
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết