15. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÃ LIÊN PHƯƠNG HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Liên Lê Thị, Tuấn Hoàng Văn

Giới thiệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo các quy chuẩn quy định. Đảm bảo việc đăng ký đất đai và cập nhật dữ liệu được tiến hành đồng thời, liên tục. Cập nhật dữ liệu thường xuyên là một hoạt động được thực hiện cùng với việc chỉnh lý hồ sơ địa chính. Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trên địa bàn huyện Thường Tín thành phố Hà Nội với việc triển khai một hệ thống thông tin đất đai đạt chuẩn (LIS), trên cơ sở đó chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai được tăng cường về nguồn lực, tiến hành tin học hóa quy trình đăng ký để đảm bảo đăng ký nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện. Xây dựng quy trình tổng quát cơ sở dữ liệu. Xây dưng cơ sở dữ liệu không gian địa chính xã Liên Phương, huyện Thường Tín bằng phần mềm MicroStation V8i được 08 tờ bản đồ địa chính, dữ liệu thuộc tính được xây dựng bằng phần mềm Excel có 2.644 hồ sơ thửa đất được nhập, liên kết dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian địa chính bằng Gcadas. Cơ sở dữ liệu địa chính xã Liên Phương, huyện Thường Tín là cơ sở thống kê và kiểm kê đất đai, giao đất, cho thuê đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch, quy hoạch quản lý và sử dụng đất, bảo vệ môi trường tại địa phương; Kết nối trên mạng để khai thác và sử dụng, đảm bảo sự minh bạch trong quản lý đất đai, là tài liệu cơ sở phục vụ cho việc quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn của xã, huyện.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đỗ Trung Tuấn (2007). Cơ sở dữ liệu. Đại học Quốc gia Hà Nội.
[2]. Phạm Hồng Thắng (2011). Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin.
[3]. Đỗ Đức Đôi (2012). Cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu - thực trạng và giải pháp. Trung tâm lưu trữ và thông tin đất đai.
[4]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm MicroStation V8i.
[5]. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Gcadas.
[6]. Đỗ Thị Nụ, Nguyễn Thị Thảo (2022). Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Vilis2.0 xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường. Số 40, 3/2022.

Các tác giả

Liên Lê Thị
donu201184@gmail.com (Liên hệ chính)
Tuấn Hoàng Văn
Lê Thị, L., & Hoàng Văn, T. (2024). 15. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI XÃ LIÊN PHƯƠNG HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (50), 150–157. https://doi.org/10.63064/khtnmt.2024.574
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 38
Download :13